20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

TAKE THE BALL NOT DRUGS
Zober loptu, nie drogy

This project was intended to improve overall youth health, encourage team participation and reduce criminality. Our building bridges initiative in removing the barrier and creating trust between the community and the Police. The football project was set up to tackle youths in danger of the misuse of drugs and engagement in anti-social behaviour. The project was funded by Kent Police and Crime Commissioner.

Účelom tohto projektu bolo zlepšiť celkové zdravie mládeže, povzbudienie účasti a znižovania kriminality. Naša iniciatíva v oblasti “stavanie mostov”, odstrania bariér a vytvárania dôvery medzi komunitou a políciou. Futbalový projekt bol zriadený s cieľom pomôcť mládeži, ktora je vystavena nebezpečenstvu zneužívania drog a zapojenia sa do protispoločenského správania. Projekt bol podporený policajným komisárom.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=25#sigProIdbe43e96cad

ZUMBA

Project Zumba was established to address social isolation and support integration into the local community. It was a part of the project "Take the Ball not Drugs" supported by PCC Kent. More than 40 women (young girls, mothers, older women) joined in Zumba classes and built a good relationship with other communities.

Projekt Zumba bol založený za účelom riešenia sociálnej izolácie a podpory integrácie do miestnej komunity. Bola súčasťou projektu "Zober loptu nie drogy" podporovaného PCC Kent. Do tried Zumba sa zapojilo viac ako 40 žien (mladé dievčatá, matky, staršie ženy) a vybudovalo si dobrý vzťah s ostatnými komunitami.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=25#sigProIde73e7a9d3c

AFTER SCHOOL CLUB
Klub po vyučovaní

We've offered an after school club for children to assist parents who are taking part in our current projects. Children have the opportunity to use computers to do their homework or play educational games while their parents can fully engage with our project activities. 

Pre deti ponúkame školský klub, ktorý pomáha rodičom, ktorí sa zúčastňujú na našich aktuálnych projektoch. Deti majú možnosť používať počítače na urobenie domácich úloh alebo hrať vzdelávacie hry, zatiaľ čo ich rodičia sa môžu plne zapojiť do našich projektových aktivít.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=25#sigProIdef45e70da9