20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2022
Porraimos - Rómsky holokaust 2022

On Tuesday, 2 Aug, we delivered our second open-air exhibition in Gravesend to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime. We annually remember Roma men, women and children who died during the liquidation in the Roma camp at Auschwitz Birkenau. We say that we must learn the lessons of history, and yet the world seems to be in danger of forgetting those lessons.

V utorok 2. augusta sme v Gravesende zrealizovali druhú výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu. Každoročne si pripomíname Rómov, mužov, ženy a deti, ktorí zahynuli pri likvidácii v rómskom tábore Auschwitz Birkenau. Hovoríme, že sa musíme poučiť z histórie, a napriek tomu sa zdá, že svetu hrozí, že na tieto lekcie zabudne.
 
 
 

INTERNATIONAL ROMA DAY 2022
Medzinarodny deň Romov 2022

On 8th April we successfully delivered our second International Roma Day concert in Gravesend, Kent following the long lockdown. We raised the Roma flag in front of the St George's Church to mark the day and held a concert in the St George’s Church Hall. 
  
Across Europe, we still recall that, to date, Roma remains the most deprived ethnic group, and the fundamental rights of Roma are still being violated on a regular basis. On 8 April, we need the courage to affirm that we see our Roma community as belonging to an equally valuable group of ethnic majorities. This doesn't mean we sugarcoat the harsh present or tragic past. On the contrary, it means putting them exactly at the centre of the struggle and approaching them not from a position of weakness, apathy, and hopelessness but in a place of dignity, confidence, and strength.


8. apríla sme po dlhom lockdown úspešne uskutočnili náš druhý koncert k Medzinárodnému dňu Rómov v Gravesende v Kente. Na tento deň sme vztýčili rómsku vlajku pred kostolom sv. Juraja a usporiadali koncert v sále kostola sv. Juraja.
  
V celej Európe si stále pripomíname, že Rómovia sú dodnes najviac utlacanou etnickou skupinou a stále dochádza k pravidelnému porušovaniu základných práv Rómov. Potrebujeme odvahu, aby sme 8. apríla potvrdili, že našu rómsku komunitu považujeme za súčasť rovnako hodnotnej skupiny etnických skupin. Neznamená to, že by sme mali zlahčiť drsnú súčasnosť alebo tragickú minulosť. Naopak, znamená to postaviť ich presne do centra zápasu a nepristupovať k nim z pozície slabosti, apatie a beznádeje, ale z miesta dôstojnosti, dôvery a sily.

BOXING CLUB

BOXING CLUB is a project supported by Kent County Council Fund - RECONNECT. It is a sports project which provides two free weekly boxing sessions delivered by professional coaches in the local community for the local people. It gets children and young people active in sport and offers an opportunity to do something positive to reduce anti-social behaviour, boredom and isolation. 

BOXING CLUB je projekt podporovaný RECONNECT - Kent County Council Fund. Ide o športový projekt, ktorý poskytuje miestnym ľuďom dve bezplatné týždenné boxerské terningy v miestnej komunite. Aktivizuje deti a mladých ľudí v športe a ponúka príležitosť urobiť niečo pozitívne na zníženie antisociálneho správania, nudy a izolácie.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work#sigProId7a406c894f

PROJECT "BRIGHTER FUTURE" 
Projekt "JASNEJŠIA BUDÚCNOSŤ"

The "Brighter Future" is a project funded by Community Fund (Big Lottery). It helps and empowers people facing a wide range of issues such as lack of confidence, long-term loneliness due to a lack of English language skills and a narrow family network. By increasing the ability to communicate effectively in English, the project provides a better opportunity to access the labour market and/or further education. In addition, it gives people an opportunity to improve their English language skills to get a job, a better job or a promotion in their current employment. 

„Brighter Future“ je projekt financovaný komunitným fondom. Pomáha a posilňuje ľudí, ktorí čelia širokému spektru problémov, ako je nedostatok sebadôvery, dlhodobá osamelosť v dôsledku nedostatočných znalostí anglického jazyka. Zvýšením schopnosti efektívne komunikovať v anglickom jazyku projekt poskytuje lepšiu možnosť prístupu na trh práce a/alebo ďalšieho vzdelávania. Okrem toho dáva ľuďom príležitosť zlepšiť si svoje znalosti anglického jazyka, aby získali prácu, lepšiu prácu alebo povýšenie v súčasnom zamestnaní.
 

 

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work#sigProIdb00ffdd546

GO GIRLS - ZUMBA 

"GO, GIRLS" project supported by Sport England is not only about getting women involved in sport and get active but also offering the opportunity for women to do something positive, reduce isolation, establish friendships, and develop confidence, community cohesion and a sense of belonging. It is a one-year project (45 weeks) with two one-hour Zumba sessions delivered weekly in a church hall with a professional Zumba teacher.

Projekt „GO, GIRLS“ podporovaný organizáciou Sport England nie je len o tom, aby sa ženy zapojili do športu a boli aktívne, ale tiež ponúka ženám príležitosť urobiť niečo pozitívne, znížiť izoláciu, nadviazať priateľstvá a rozvíjať sebadôveru, súdržnosť komunity a zmysel prináležať. Ide o ročný projekt (45 týždňov) s dvomi jednohodinovými lekciami zumby týždenne v zborovej sále s profesionálnym učiteľkou Zumby.


View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work#sigProId923f493c07