20 The Hive, Northfleet,
Kent DA11 9DE

+44 7492 351934
info@romani.top

ST. NICHOLAS DAY 2018
Mikuláš 2018

St Nicholas Day was a great success. Goody bags were given to many children who attended the event, others went to churches, charities and also to a homeless shelter. The rest of the goody bags were given during the event 'Christmas Fair in the Square' which we delivered together with Northfleet Big Local and took place in front of our community centre.

Mikuláš v kostole bol úspešný. Mnohým deťom sme rozdali balíčky, putovali aj pre kostoly, charitu a tiež útolok pre bezdomovcov. Ďalšie balíčky boli rozdane deťom pred naším komunitným centrom vrámci podujatia „Vianoce na námestí, ktoré sme zorganizovali spolu s Northfleet Big Local.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=15#sigProId7dcc393f63

ROMANI HOLOCAUST - PORRAIMOS
Rómsky holokaust - porraimos

Every year we organise a memorial event commemorating that horrible period. For the first time in August 2018, we organized an international exhibition in Gravesend. PORRAIMOS - extremely means; feeding Naci our own souls and bodies. It is the worst chapter in Romani history - terrorism, sadism, poison gas extermination, humiliation and bullying on a scale that we can’t even begin to describe... It lays bare the deepest, most mournful side of the Romani soul. We can’t forget... (Leperiben)

Každý rok organizujeme podujatie, aby sme si pripomenuli najhoršie obdobie našich dejín. V auguste 2018 sme po prvýkrát v histórii zorganizovali medzinárodnú výstavu v Gravesende. PORRAIMOS znamená požieranie našich duší a tiel nacistami. Je to najhoršia kapitola v rómskej histórii. Znamená terorizmus, sadizmus, masové vraždy plynom, ponižovania, šikanu v takých rozmeroch, aké nevieme vysvetliť... Je to najtemnejšia stránka našich rómskych duší. Stále je tam. Nemôžeme zabudnúť. (Leperiben)

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=15#sigProId4492610c7f

PROJECT "BETTER LIFE"
Projekt "Lepší život"

Project ‘BETTER LIFE’ was delivered in partnership with Gravesham Borough Council which assisted in the integration of the community through improving basic English level skills. Funded by the Ministry of Housing, Communities and Local Government.

Projekt BETTER LIFE bol realizovaný v spolupráci s mestskou radou Gravesham Borough Council, ktorá pomohla integrácii komunity zlepšením základných anglických zručností. Financované Ministerstvom bývania, spoločenstiev a miestnej samosprávy.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=15#sigProId3f12bacab6

MEETINGS WITH COMMUNITY AND AUTHORITIES
Stretnutia s ľuďmi a autoritami

We regularly engage with both migrants and resident communities in order to be able to present their immediate views, concerns, problems at timely meetings and forums. We are proactive in listening to the needs and issues of the community in order to be their ‘voice.’ We not only provide support and advice but also work on developing mutual cultural understanding to ensure that we live in a society that treats people equally. 

Pravidelne spolupracujeme s prisťahovalcami a rezidentnymi komunitami, aby sme mohli včas prezentovať ich názory, obavy, problémy na stretnutiach a fórach. Aktívne počúvame potreby a problémy komunity, aby sme boli ich „hlasom“. Poskytujeme nielen podporu a poradenstvo, ale pracujeme aj na rozvoji vzájomného kultúrneho porozumenia, aby sme zaistili, že žijeme v spoločnosti, ktorá zaobchádza s ľuďmi rovnako.
 

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=15#sigProId076c6fe021

ADVICE AND SUPPORT
Poradenstvo a podpora

We provide advice and support for the specific issues faced by our community. This includes practical help and signposting to relevant services, in keeping with our main vision “TO HELP PEOPLE TO BE ABLE TO HELP THEMSELVES".

Poskytujeme odporu a poradenstvo s rôznymi problémami, ktorým čelí komunita. Praktická pomoc a odporúčanie na relevantné služby s naším hlavným mottom: “POMÔŽ ĽUĎOM TAK, ABY SI DOKÁZALI POMÔCŤ SAMI”

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=15#sigProId31749297de