20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

GO GIRLS - ZUMBA 

"GO, GIRLS" project supported by Sport England is not only about getting women involved in sport and get active but also offering the opportunity for women to do something positive, reduce isolation, establish friendships, and develop confidence, community cohesion and a sense of belonging. It is a one-year project (45 weeks) with two one-hour Zumba sessions delivered weekly in a church hall with a professional Zumba teacher.

Projekt „GO, GIRLS“ podporovaný organizáciou Sport England nie je len o tom, aby sa ženy zapojili do športu a boli aktívne, ale tiež ponúka ženám príležitosť urobiť niečo pozitívne, znížiť izoláciu, nadviazať priateľstvá a rozvíjať sebadôveru, súdržnosť komunity a zmysel prináležať. Ide o ročný projekt (45 týždňov) s dvomi jednohodinovými lekciami zumby týždenne v zborovej sále s profesionálnym učiteľkou Zumby.