20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

GO GIRLS - ZUMBA 

"GO, GIRLS" project supported by Sport England is not only about getting women involved in sport and get active but also offering the opportunity for women to do something positive, reduce isolation, establish friendships, and develop confidence, community cohesion and a sense of belonging. It is a one-year project (45 weeks) with two one-hour Zumba sessions delivered weekly in a church hall with a professional Zumba teacher.

Projekt „GO, GIRLS“ podporovaný organizáciou Sport England nie je len o tom, aby sa ženy zapojili do športu a boli aktívne, ale tiež ponúka ženám príležitosť urobiť niečo pozitívne, znížiť izoláciu, nadviazať priateľstvá a rozvíjať sebadôveru, súdržnosť komunity a zmysel prináležať. Ide o ročný projekt (45 týždňov) s dvomi jednohodinovými lekciami zumby týždenne v zborovej sále s profesionálnym učiteľkou Zumby.


View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId923f493c07

ST NICHOLAS DAY 2021
MIKULÁŠ 2021

Our St Nicholas Day celebration started at 5.45 pm with a parade from Tesco, New Street, Gravesend and continued on the Community Square, Gravesend from 6 pm until 7 pm with a story and goody bags. It brought children, their parents and grandparents from all parts of the community, existing and new ones, to the event. It wasl be held on the aptly named Community Square and contributed towards tolerance, understanding and mutual respect that underpins community cohesion within this very diverse area.

Naša Mikulášska oslava začala o 17:45 sprievodom z Tesca, New Street, Gravesendu a pokračovala na Komunitnom námestí v Gravesende od 18:00 do 19:00 rozprávkou a taštičkami dobrôt. Podujatie priviedlo deti, ich rodičov a starých rodičov zo všetkých častí obce, Z existujúcich aj nových komunit. Konala sa na príhodne pomenovanom Komunitnom námestí a prispela k tolerancii, porozumeniu a vzájomnému rešpektu, ktoré sú základom súdržnosti komunity v tejto veľmi rôznorodej oblasti.
 

INTERNATIONAL ROMA DAY 2021
Medzinarodny deň Romov 2021

8th April is International Roma Day. Unfortunately, due to the pandemic, we were unable to deliver our cultural event for the second year in a row, however, we hold a flag-raising ceremony on the community square in Gravesend to mark the day. The Roma flag was raised by our director Dezider Horvath with the presence of the CEO of Gravesham Borough Council Stuart Bobby and the Mayor Cllr John Caller.

8. apríl je medzinárodný deň Rómov. Žiaľ, kvôli pandémii sme nemohli druhý rok po sebe uskutočniť naše kultúrne podujatie, ale tento deň sme oslavili vytiahnutim vlajky na námestí v Gravesende. Rómsku vlajku vztýčil náš riaditeľ Dezider Horvath za prítomnosti generálneho riaditeľa Rady okresu Gravesham Stuarta Bobbyho a primátora Cllr Johna Callera.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId4197094282

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2021
Porraimos - Rómsky holokaust 2021

On Monday, 2 Aug, we delivered our fourth Romani Holocaust Exhibition in Gravesend, our first open-air exhibition, to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime because the Holocaust did not start with the gas chambers - it started long before with hate speech. It is even more important today because racism poses an existential threat to our future. We must call it out when we see it. So we raised the Roma flag to mark this day at noon on the Community Square. 
 
V pondelok 2. augusta sme usporiadali 4. výstavu Rómskeho holokaustu v Gravesende, našu prvu výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu, pretože holokaust nezačal plynovými komorami - začal sa dávno predtým prejavmi nenávisti. Rasizmus predstavuje existenčnú hrozbu pre našu budúcnosť. Musíme naňho poukazovať vždy keď ho uvidíme, a preto o 12.00 na poludnie sme vytiahli Rómsku vlajku na stožiar na námestí.
 

PROJECT "MOVE FORWARD" 
Projekt "VPRED"

The "Move Froward" project is a project funded by Kent Community Foundation that provides advice and support for people which matches their personal circumstances including free English Lessons by TEFL Qualified teachers, job search, CVs creation and one to one support. Get in touch with us to find out more.


Projekt „Vpred“ je projekt financovaný Komunitnou nadáciou Kent, ktorý poskytuje rady a podporu ľuďom zodpovedajúcim ich osobným podmienkam vrátane bezplatných lekcií angličtiny kvalifikovanými učiteľmi TEFL, hľadania práce, vytvárania životopisov a individuálnej podpory.

 

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId2ab91a5399