20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ST NICHOLAS DAY 2021
MIKULÁŠ 2021

Our St Nicholas Day celebration started at 5.45 pm with a parade from Tesco, New Street, Gravesend and continued on the Community Square, Gravesend from 6 pm until 7 pm with a story and goody bags. It brought children, their parents and grandparents from all parts of the community, existing and new ones, to the event. It wasl be held on the aptly named Community Square and contributed towards tolerance, understanding and mutual respect that underpins community cohesion within this very diverse area.

Naša Mikulášska oslava začala o 17:45 sprievodom z Tesca, New Street, Gravesendu a pokračovala na Komunitnom námestí v Gravesende od 18:00 do 19:00 rozprávkou a taštičkami dobrôt. Podujatie priviedlo deti, ich rodičov a starých rodičov zo všetkých častí obce, Z existujúcich aj nových komunit. Konala sa na príhodne pomenovanom Komunitnom námestí a prispela k tolerancii, porozumeniu a vzájomnému rešpektu, ktoré sú základom súdržnosti komunity v tejto veľmi rôznorodej oblasti.
 

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2021
Porraimos - Rómsky holokaust 2021

On Monday, 2 Aug, we delivered our fourth Romani Holocaust Exhibition in Gravesend, our first open-air exhibition, to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime because the Holocaust did not start with the gas chambers - it started long before with hate speech. It is even more important today because racism poses an existential threat to our future. We must call it out when we see it. So we raised the Roma flag to mark this day at noon on the Community Square. 
 
V pondelok 2. augusta sme usporiadali 4. výstavu Rómskeho holokaustu v Gravesende, našu prvu výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu, pretože holokaust nezačal plynovými komorami - začal sa dávno predtým prejavmi nenávisti. Rasizmus predstavuje existenčnú hrozbu pre našu budúcnosť. Musíme naňho poukazovať vždy keď ho uvidíme, a preto o 12.00 na poludnie sme vytiahli Rómsku vlajku na stožiar na námestí.
 

PROJECT "MOVE FORWARD" 
Projekt "VPRED"

The "Move Froward" project is a project funded by Kent Community Foundation that provides advice and support for people which matches their personal circumstances including free English Lessons by TEFL Qualified teachers, job search, CVs creation and one to one support. Get in touch with us to find out more.


Projekt „Vpred“ je projekt financovaný Komunitnou nadáciou Kent, ktorý poskytuje rady a podporu ľuďom zodpovedajúcim ich osobným podmienkam vrátane bezplatných lekcií angličtiny kvalifikovanými učiteľmi TEFL, hľadania práce, vytvárania životopisov a individuálnej podpory.

 

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId2ab91a5399

 

 

INTERNATIONAL ROMA DAY 2021
Medzinarodny deň Romov 2021

8th April is International Roma Day. Unfortunately, due to the pandemic, we were unable to deliver our cultural event for the second year in a row, however, we hold a flag-raising ceremony on the community square in Gravesend to mark the day. The Roma flag was raised by our director Dezider Horvath with the presence of the CEO of Gravesham Borough Council Stuart Bobby and the Mayor Cllr John Caller.

8. apríl je medzinárodný deň Rómov. Žiaľ, kvôli pandémii sme nemohli druhý rok po sebe uskutočniť naše kultúrne podujatie, ale tento deň sme oslavili vytiahnutim vlajky na námestí v Gravesende. Rómsku vlajku vztýčil náš riaditeľ Dezider Horvath za prítomnosti generálneho riaditeľa Rady okresu Gravesham Stuarta Bobbyho a primátora Cllr Johna Callera.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId4197094282

ST NICHOLAS DAY 2020
Mikuláš 2020

This year Romani Slovak Czech Community CIC partnered with the Northfleet Central CIO to celebrate St Nicholas Day with the distribution of 350 goody bags! The bags were prepared by the Romani Slovak Community and were donated to Hive Hope Foodbank, Gravesham Foodbank and Rowhill School.

While St. Nicholas Day is not to be confused with Christmas, though similarities do exist. Tradition suggests leaving treats for good boys and girls; however, the naughty ones receive a twig or chunk of coal. St. Nicholas Day is celebrated worldwide on the anniversary of his death.

Tento rok Romani Slovak Czech Community CIC v spolupraci s Northfleet Cetnral CIO pri príležitosti osláv Dňa svätého Mikuláša rozdala 350 balickov, ktore boli pripravené Romani Slovak Czech Community CIC a venované Hive Hope Foodbank, Gravesham Foodbank a Rowhill School.

Aj keď si deň svätého Mikuláša netreba zamieňať s Vianocami, podobnosti existujú. Tradícia hovori nechavani dobrot pre dobrých chlapcov a dievčatá; nezbedníci však dostanú vetvičku alebo kus uhlia. Deň svätého Mikuláša sa na celom svete oslavuje v deň výročia jeho smrti.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=5#sigProId7bcbb1cf07