20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PROJECT "BRIGHTER FUTURE" 
Projekt "JASNEJŠIA BUDÚCNOSŤ"

The "Brighter Future" is a project funded by Community Fund (Big Lottery). It helps and empowers people facing a wide range of issues such as lack of confidence, long-term loneliness due to a lack of English language skills and a narrow family network. By increasing the ability to communicate effectively in English, the project provides a better opportunity to access the labour market and/or further education. In addition, it gives people an opportunity to improve their English language skills to get a job, a better job or a promotion in their current employment. 

„Brighter Future“ je projekt financovaný komunitným fondom. Pomáha a posilňuje ľudí, ktorí čelia širokému spektru problémov, ako je nedostatok sebadôvery, dlhodobá osamelosť v dôsledku nedostatočných znalostí anglického jazyka. Zvýšením schopnosti efektívne komunikovať v anglickom jazyku projekt poskytuje lepšiu možnosť prístupu na trh práce a/alebo ďalšieho vzdelávania. Okrem toho dáva ľuďom príležitosť zlepšiť si svoje znalosti anglického jazyka, aby získali prácu, lepšiu prácu alebo povýšenie v súčasnom zamestnaní.